Om mig

Psykoterapeut Malmö Anna Nordström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och utbildad IPT-terapeut. Jag har pre-core grundutbildning i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) samt i AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy). Dessa är affektfokuserade, relationella och anknytningsbaserade terapiformer. Jag har utbildning i Klinisk hypnos för legitimerade psykoterapeuter – hypoanalytiska tillämpningar samt intrapsykiskt arbete utifrån Egostates.

MIN ERFARENHET SOM PSYKOTERAPEUT

Jag har lång erfarenhet av kliniskt psykoterapeutiskt arbete, bedömning, stöd och konsultation. Idag arbetar jag med psykodynamisk långtids- och korttidspsykoterapi med vuxna, unga vuxna samt par. Jag har tidigare arbetat många år som gruppterapeut inom missbruksvård med miljöterapi utifrån en psykodynamisk/objektrelationsteoretisk grund. Andra erfarenheter som socionom och psykoterapeut har jag från mångårig tjänst inom primärvården, Region Skåne.

I mitt arbete utgår jag från psykodynamisk teori och metod. Med teorier och forskning om anknytning, objektrelationer och mentalisering som grund har jag fördjupat mig i kunskaper om hur känslor kan upplevas och förstås. Psykodynamisk psykoterapi syftar till en förståelse för hur tidigt förvärvade upplevelser, känslor och föreställningar kan påverka nuvarande livssituation och syn på sig själv och andra.  Detta kan möjliggöra en utveckling av nya strategier och förhållningssätt i livet och en grund för ett ökat välmående.

 

Socionomprogrammet är en universitetsutbildning som leder fram till socionomexamen. Psykoterapeutprogrammet är en specialistutbildning i psykoterapi som leder till psykoterapeutexamen och legitimation som psykoterapeut. För att bli antagen till psykoterapeutprogrammet krävs basutbildning i psykoterapi, därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Psykoterapeuten måste även genomgå ett större antal timmar egen psykoterapi och handledning. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar den legitimationsgrundande utbildningen tre år. Under psykoterapeutprogrammet krävs det att man parallellt är verksam i sin profession. Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som endast kan utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimationen visar att psykoterapeuten har godkänts för yrkesverksamhet som psykoterapeut och står under samhällets tillsyn. Detta är en trygghet för dig som väljer behandling av en psykoterapeut.

Interpersonell Psykoterapi är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur svårigheter i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress och tvärtom. IPT nivå B innebär en fördjupad kunskap i teori och metodik.