Psykoterapi Malmö

Psykoterapi är en behandlingsform som innebär att man träffas för regelbundna samtal under en kortare eller längre tid. En trygg och tillåtande relation kan utvecklas och skapa möjlighet till att så fritt som möjligt tala om känslor, tankar, fantasier och drömmar. Tillsammans arbetar man utforskande och reflekterande kring sig själv och sin livssituation, söker förståelse, sammanhang och mening. I en kortare psykoterapi är psykoterapeuten ofta mer aktiv och man arbetar utifrån ett tydligt överenskommet fokus. I en längre psykoterapi ges mer utrymme för fria tankar, känslor och associationer.

VARFÖR SÖKER MAN HJÄLP GENOM PSYKOTERAPI?

Människor kan söka psykoterapi av olika anledningar. Oftast är det när man hamnat i situation där ens möjlighet och förmåga inte är tillräcklig och man önskar hjälp och stöd. Man kan uppleva lidande i form av ångest och/eller nedstämdhet/depression vilket kan komma till uttryck i olika symtom som exempelvis återkommande grubblerier och stresskänslor/oro, sömnsvårigheter, utmattningssymtom och/eller relationsproblem. Dessa och andra svårigheter kan man arbeta med i en psykoterapi.

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Psykodynamisk psykoterapi är en terapiform som funnits och utvecklats under drygt hundra år. Den har upprepat visat på god effekt vid olika former av psykisk ohälsa. Psykodynamisk psykoterapi är individuellt utformad och har som huvudsakligt syfte att skapa en trygg relation som en grund till att kunna samtala om det som känns svårt. Psykoterapeut och patient reflekterar tillsammans kring de svårigheter som patienten önskar hjälp med, söker förståelse, sammanhang och mening. I psykodynamisk psykoterapi eftersträvar man att ge utrymme till självreflektion. En ökad förståelse kring ens inre liv kan då ta form och man kan bli mer medveten om hur detta samverkar med yttre livsomständigheter. Man undersöker och bearbetar problematiska och ofta omedvetna känslor, tankar och föreställningar. Livsmönster och situationer som präglat och/eller präglar ens liv blir tydliga. I psykodynamisk psykoterapi är målet inte att endast bota eller lindra olika symtom utan att även arbeta med grunden till att symtomen uppkommit.

En ökad förståelse för hur lidande och symtom hänger samman med en nuvarande livssituation och/eller med tidigare erfarenheter bidrar till en bättre självkännedom och kan stärka självkänslan. En konstruktiv utveckling av psykologiska förmågor och resurser möjliggör ett ökat välmående och nya sätt att förhålla sig i relation till inre och yttre livsomständigheter.

Har du frågor kring psykoterapi eller vill boka en tid på min mottagning i Malmö finner du mina kontaktuppgifter här.

Psykoterapi Malmö